Els autònoms, indefensos davant els embargaments bancaris per deutes dels seus negocis

La Unió Professional de Treballadors Autònoms (UPTA), ha denunciat el desemparament
judicial que estan sofrint milers d’autònoms enfront de les entitats bancàries, que estan
embargant quantitats que per llei haurien de ser inembargables, en correspondre al
mínim de les seves rendes de treball.

En la situació actual de crisi econòmica i cessament d’activitat, molts autònoms es veuen
incapaços d’afrontar el pagament de préstecs que van demanar per als seus negocis, fins
i tot aquells avalats per l’ICO. I no hi ha moratòria que detingui els embargaments dels bancs.

 

Segons el president de UPTA, “s’estan vulnerant totalment els preceptes del Codi Civil
que assenyalen que els béns inembargables són les quantitats que un treballador percep
com a contraprestació a l’acompliment del seu treball en la quantitat que no superi el
Salari Mínim Interprofessional (SMI), en l’actualitat 950€ mensuals, per 14 pagues.

Aquesta mateixa norma regeix per al treballador autònom que, al no tenir una nòmina,
es veu obligat a demostrar que els seus ingressos nets no superen aquest mínim
inembargable. No és difícil intuir la dificultat que li suposa a un autònom aquest procés
mitjançant la presentació de factures d’ingressos, despeses, rebuts, etc”.

L’article 607 de la Llei Enjudiciament Civil, que regula l’embargament de sou i pensions,
estableix que  “És inembargable el salari, sou, pensió, retribució o el seu equivalent, que
no excedeixi de la quantia assenyalada per al salari mínim interprofessional”.

L’actual sistema electrònic d’embargaments judicials permet a través d’aquest,
l’embargament automàtic de tots els saldos que hi hagi en aquest moment en totes les
entitats bancàries adscrites a aquest.

Els autònoms veuen com se’ls estan embargant la totalitat del saldo dels seus comptes
bancaris, sense respectar la part dels seus ingressos equivalent al salari mínim, que és el
topall que la llei considera inembargable, perquè d’ell depèn la subsistència del
treballador i la seva família.

Amb aquest procediment el banc no diferencia les quantitats que puguin ser
inembargables, per no superar el mínim legal, i procedeix a la retenció de tots els saldos
existents en aquest moment i a l’ingrés d’aquests en el compte corrent del jutjat per a
ser lliurada al banc com a pagament del deute. Tampoc diferència si hi ha un únic titular
del compte o varis, sinó que embarga tot el saldo existent.

Què fer si el banc ha embargat tot el saldo del compte bancari del
treballador autònom?

En aquests casos en els quals no es respecta el mínim inembargable, que com denuncien
les associacions d’autònoms són bastant freqüents, l’autònom ha de dirigir-se al Jutjat,                                          assessorat del seu advocat i amb tota la documentació que li permeti provar quina és la part                          inembargable del saldo dels seus compte bancàries.

Si ets autònom i et trobes en aquesta situació, podem assessorar-te, contacta amb el nostre departament jurídic.